Câu hỏi thường gặp về quản lý nhật ký

Phần 1: Cài đặt triển khai

Kiểm soát truy cập
Hỏi: Chúng tôi có thể định cấu hình các cấp độ truy cập khác nhau để sử dụng digiLogs cho nhân viên có “vị trí công việc khác nhau” và “chức năng công việc khác nhau” không?

Đáp: Có, digiLogs cho phép cài đặt truy cập "dựa trên vai trò", phân loại người dùng thành các nhóm dựa trên vai trò để kiểm soát quyền truy cập. Ví dụ: khi tạo tài khoản người dùng, người dùng có thể được phân loại thành các nhóm dựa trên các vai trò như Quản trị viên và CNTT. Vai trò có thể quản lý "chức năng", "hoạt động", "nguồn data" và "thông tin nhạy cảm".

Quản lý chức năng
Hỏi: Tôi muốn biết ai là người dùng theo từng chức năng. Nền tảng có cung cấp thông tin tổng quan về người dùng thông qua danh sách chức năng của nền tảng không?

Đáp: Có, thông qua "Tìm kiếm chức năng", bạn có thể xem danh sách tất cả các chức năng của digiLogs và người dùng theo từng chức năng. Bạn cũng có thể cập nhật “tên chức năng” và “mô tả chức năng”.

Phần 2: Giám sát

Quản lý chức năng
Hỏi: Gần đây tôi có một số lo ngại về hiệu suất của CPU. Tôi có thể biết được trạng thái hoạt động hiện tại của digiLogs không?

Đáp: Có, thông qua "Bảng điều khiển máy chủ digiLogs", bạn có thể nhanh chóng biết được tình trạng hiệu suất và các chỉ số khác nhau của digiLogs, bao gồm Heartbeat, Heap, CPU và Thread Pool.

Quỹ đạo người dùng
Hỏi: Quản trị viên của chúng tôi muốn biết các hoạt động của từng người dùng bằng digiLogs. digiLogs có cung cấp tính năng theo dõi hoạt động của người dùng không?

Đáp: Có, thông qua "Nhật ký kiểm tra", bạn có thể tìm kiếm quỹ đạo và hoạt động của người dùng theo Phạm vi thời gian hoặc các tiêu chí như User, Return Code và ID giao dịch. Có ba phím tắt: "truy xuất nhật ký", "Đăng nhập" và "Quản lý chỉ mục".

Cảnh báo bất thường [Có thể tùy chỉnh]
Hỏi: Việc khắc phục sự cố ngay lập tức là bắt buộc đối với công ty chúng tôi khi có sự bất thường xảy ra trong hệ thống. digiLogs có cung cấp cơ chế cảnh báo không?

Đáp: Có, thông qua "Cài đặt cảnh báo", bạn có thể định cấu hình cảnh báo theo thời gian thực dựa trên các từ khóa cụ thể bên cạnh Server Node mặc định.

    Định nghĩa trường:
 • Tên cảnh báo: Tên loại cảnh báo.
 • Tên hệ thống: Nguồn gửi cảnh báo.
 • Từ khóa: Trường nhật ký – giá trị phản hồi.
 • Trạng thái: Bật/Không kích hoạt.
 • Thể loại: Loại sự kiện kích hoạt cảnh báo.
 • Thông báo cảnh báo: Nội dung của thông báo cảnh báo.
 • Ngưỡng, Thời hạn, Thời gian giữa các lần cảnh báo: Cài đặt ngưỡng và tần suất cho cảnh báo.
 • Cảnh báo tùy chỉnh: Tùy chỉnh thông báo cảnh báo (yêu cầu tùy chỉnh).
 • Cài đặt cảnh báo: Chọn ngày và giờ gửi cảnh báo để tránh gửi cảnh báo.
 • Danh sách vai trò cảnh báo: Danh sách các vai trò mục tiêu nhận cảnh báo.
 • Mô tả cảnh báo: Mô tả và chi tiết của cảnh báo.
Biểu đồ phân tích giao dịch [Yêu cầu tùy chỉnh]
Hỏi: Ngoài truy xuất nhật ký để giải quyết các sự cố CNTT, digiLogs có cung cấp các biểu đồ để trình bày và phân tích trực quan về hiệu suất giao dịch không?

Đáp: Có, thông qua "Giám sát giao dịch", bạn có thể chọn phạm vi thời gian để hiển thị "Phân tích thời gian giao dịch trung bình" và các loại biểu đồ phân tích khác.

Quỹ đạo giao dịch [Yêu cầu tùy chỉnh]
Hỏi: Thời gian thực có thể hiển thị trong "các điều kiện giữa các hệ thống khác nhau" và "thông tin giao dịch" khi xảy ra sự cố bất thường không?

Đáp: Có, thông qua "Đường dẫn giao dịch", bạn có thể hình dung ngay lập tức "loại hệ thống", "loại giao dịch" và thời gian giao dịch trung bình trên các hệ thống khác nhau. Trạng thái sẽ hiển thị màu đỏ khi xảy ra sự cố và bạn có thể nhấp vào để xem thông tin của người liên hệ.

Phần 3: Tìm kiếm nhật ký

Truy vấn trường động (& Che giấu thông tin nhạy cảm)
Hỏi: Bên cạnh tìm kiếm toàn văn bản, tôi có thể nhận được kết quả truy vấn chính xác bằng cách tìm kiếm data trường cụ thể không?

Đáp: Có, thông qua "Log Search", bạn có thể thực hiện các truy vấn nhật ký chính xác hơn bằng cách chỉ định phạm vi thời gian, nguồn data, điều kiện truy vấn nâng cao, logic truy vấn, v.v.

Truy xuất tương quan
Hỏi: Nếu tôi không thể xác định bất kỳ vấn đề nào từ kết quả truy xuất nhật ký, tôi có thể biết "thông tin tương quan" dựa trên kết quả truy xuất không?

Đáp: Có, hãy nhấp vào "Search" sau khi đặt điều kiện cho truy xuất nhật ký và bạn có thể phân tích từng mục nhật ký để xác định các từ khóa cụ thể. Bạn có thể truy xuất data nhật ký liên quan từ các nguồn khác và truy cập thông tin giao dịch từ các hệ thống khác nhau.

Truy vấn nhật ký tuần tự
Hỏi: Có thể hiểu các nhật ký tuần tự liên quan bên trên và bên dưới một mục nhật ký là theo thứ tự thời gian không?

Đáp: Có, hãy nhấp vào "Search" sau khi đặt điều kiện cho truy vấn nhật ký; nhấp vào "More" trong cột cuối cùng của mỗi mục nhật ký và bạn có thể chỉ định "phạm vi thời gian" để truy xuất các nhật ký tuần tự nhằm xác định nguyên nhân bất thường của hệ thống.

Truy vấn lịch sử data
Hỏi: Bên cạnh data gần đây, tôi có thể tìm kiếm nhật ký lịch sử data thời gian trước đó không?

Đáp: Có, digiLogs lưu trữ data dựa trên khoảng thời gian và phân loại data đó thành hot và cold data. Hot data đề cập đến data gần đây có thể được truy vấn trực tiếp, trong khi cold data đề cập đến lịch sử data cũ hơn. Bạn có thể sử dụng "Index Search" để kích hoạt lại và truy vấn data lạnh.

Đọc tài liệu
Hỏi: Tôi có thể sử dụng digiLogs để xem trực tiếp các tệp nhật ký trên máy chủ mà tôi muốn theo dõi, sử dụng các lệnh như "cat" hoặc "tail" không?

Đáp: Có, bằng cách định cấu hình IP và thư mục tương ứng trong cài đặt Đọc tệp, bạn có thể sử dụng nền tảng để xem tệp nhật ký của tất cả các máy chủ.